Binnen de speltherapie krijgt een kind de mogelijkheid geboden om datgene waar hij/zij tegen aan loopt in spelvorm uit te drukken. Woorden zijn er vaak nog niet, maar via spel kan het kind al spelend toch grip krijgen op alles wat het rondom en binnen zichzelf ervaart. Door gebeurtenissen letterlijk uit te spelen kan het kind gebeurtenissen verwerken en gevoelens een plek geven, zodat deze beter hanteerbaar zijn. Spel is dan ook van grote betekenis voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

De therapeut heeft tijdens de spelsessies in feite de rol van medespeler en het kind is leidend. Dit zorgt ervoor dat de therapeut al meespelend de mogelijkheid krijgt om de belevingsinhoud te begrijpen en met het kind verder te exploreren, te verdiepen en te veranderen.

De therapeutische waarde van spel zit hem in veel aspecten. Onder andere:
* Spel is vrij, speels en niet gericht op een eindproduct.
* Spel zorgt voor een positieve stemming.
* Spel is een universeel middel tot zelfexpressie.
* Spel heeft een dubbelzinnige relatie met de werkelijkheid.
* Spel reguleert negatieve affecten.
* Spel helpt bij het verwerken van belastende ervaringen.
* Spel ordent en integreert op zowel affectief als cognitief   niveau nieuwe informatie.
* Spel biedt een oefenplek voor nieuw gedrag en nieuwe   oplossingen.
* Spel stimuleert de fantasie en het creatieve denken.
* Spel bevordert het inlevingsvermogen.
(Spel in psychotherapie, 2010, p.5-6)

Binnen de therapie kan een kind alles zeggen of laten zien zonder dat er consequenties aan verbonden worden zoals in de normale wereld het geval is. Zolang het maar veilig blijft voor het kind zelf en de therapeut. Daarnaast kunnen er in de therapie situaties nagebootst worden waar het kind in de werkelijke wereld tegen aanloopt om er op die manier beter mee om te leren gaan.

Lees hier meer wanneer en hoe speltherapie wordt ingezet.

speltherapie